הודעה על היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה – פניה להערות הציבור

דייג מסירה בשקיעה

איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל

העמותה לקידום דייג ספורטיבי בישראל

איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל

ביום רביעי, תאריך 24/5/2017, התקיימה הפגנה של דייגי החוף המסחריים במשרד החקלאות , שבסיומה צוות ההיגוי של הדייגים נכנסו לפגישה עם פקיד הדיג, ניר פרויימן, ובסופה התפרסם בעדכון הבא: העדכון הזה במדור הפרסומים באתר אגף הדיג.

על פיו החל מ1 ליוני, ניתן יהיה לבצע פעילות דיג במים בעומק של 30 מטרים ומעלה. וקיים איסור מוחלט של הוצאת דגי דקר (לוקוס), מי שיתפוס דקרים עליו להשיבם לאלתר למים.

אנו מחכים עדיין לקבל הבהרה בכתב מפקיד הדיג לגבי המשמעות לדיג הספורטיבי וברגע שתתקבל הבהרה נעדכן כאן באתר.

שלחו מייל תמיכה עכשיו לפקיד הדיג! 
לחצו כאן

משרד החקלאות (אגף הדיג ): הודעה על היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה – פניה להערות הציבור

בתאריך 2/4/17 הודעתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א (ד) לתקנות הדיג, 1937 (להלן – התקנות), כי תקופת הרבייה בים התיכון השנה, תחול בין ה- 1 במאי 2017 (ה’ באייר תשע”ז) לבין ה- 14 ביוני 2017 (כ’ בסיון תשע”ז) (כולל), וכי לא ידוג אדם דגים בים התיכון בתקופת הרבייה, למעט בדיג מכמורת ודיג בחכה מהחוף.

לאור פניות רבות שהגיעו אלי מציבור הדייגים, ומהנימוקים שיפורטו להלן, אני שוקל, בהתאם לסמכותי לפי תקנה 8א (א1) לתקנות, להתיר את הדיג בים התיכון בתקופת הרבייה, החל מיום 1 ביוני 2017, בכפוף לתנאים המפורטים בקובץ:

הודעה על היתר דיג בים התיכון ב​תקופת הרבייה – פניה להערות הציבור

1 .דיג חופי (כהגדרתו בתקנות), וכן דיג ברשת טבעת ובמערך חכות צף, יתאפשר במקום שבו עומק המים יותר מ- 30 מטרים.
2 .על אף האמור בסעיף 1 לעיל, יותר הדיג בעומק העולה על 25 מטרים, בשעות הלילה בין השעות 21:00 ל- 05:00 וזאת מדרום לקו בת ים (ראה קו בת ים כנזכר
בתקנה 8( 1( )ד( )2 )לתקנות).
3 .דיג של דגים ממשפחת הדקריים על כל סוגיה – אסור. חובה על כל דייג הפועל מכח היתר זה, והתופס דגים ממשפחה זו – להשיבם לאלתר למים.

הנימוקים לכוונתי לשקול מתן היתר זה הינם:
1 .ההיתר יחול רק על תקופה של 15 מתוך 45 הימים שנקבעו בהודעה האמורה לעיל, וזאת לאחר שבמשך 30 ימים, חל איסור מוחלט של דיג בים התיכון (למעט בדיג מכמורת ובחכה מהחוף).
2 .בתקופת הרבייה התאפשר דיג מכמורת בעומקים ובאזורים הנזכרים לעיל, וזאת על פי הקבוע בתקנות.
3 .ההיתר לא יחול על דגים משפחת הדקריים, שההגנה עליהם חשובה ביותר בתקופת הרבייה כולה.
4 .אני שוקל ליתן את ההיתר המפורט בזאת, לצורך בחינת יישום האכיפה של תנאי ההיתר ובאופן ניסיוני (פיילוט).
הערות לפרסום זה, יש להעביר עד ליום 29 במאי 2017 ,בשעה 00:16 לכתובת הדוא"ל Nirf@moag.gov.il .

קישור לפרסום באתר אגף הדיג

משרד החקלאות (אגף הדיג ): הודעה על היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה – פניה להערות הציבור

דייג חובב? הצטרף אלינו

מלא עכשיו הפרטים בטופס

שם מלא: (חובה)

אימייל: (חובה)

טלפון:

אני דג בשיטת דייג:
דייג חופידייג בצלילה חופשיתדייג מקיאקדייג מסירה

הערות נוספות

אני תומך בעמותת ISFA , ומסכים לקבל עדכונים מכם במייל ובטלפון