ISFA - איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל

הצלחנו להשפיע על נוהל רישיונות הדיג 2018!

הצלחנו להשפיע על נוהל רישיונות הדיג 2018! אנחנו שמחים לראות שפקיד הדיג והאגף היו קשובים להערות ציבור הדייגים הספורטיביים אשר הגיבו לטיוטה לעדכון נוהל רישיונות הדיג דרך אתר העמותה,
ובחרו להשאיר את מכסת השלל היומי על 5 ק"ג או 2 דגים גדולים אף אם משקל כל אחד מהם עולה על 5 ק"ג.

איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל - ע"ר

משרד החקלאות: טיוטה להערות הציבור – עדכון נוהל רישיונות דיג

היום פורסמה טיוטה להערות הציבור לתקנות הדיג 2018.
השינוי המשמעותי לדייגים הספורטיביים הוא הקטנת מגבלת השלל היומי ל: 5 ק"ג או דג 1 גדול
(עד השנה המגבלה הייתה 5 ק"ג או 2 דגים גדולים.)
מצורפת בזאת טיוטה עדכון נוהל רישיונות דיג לשנת 2018 להערות הציבור.
כל המעוניין להעיר על טיוטה זו מתבקש לשלוח הערות עד לתאריך 4/3/2018.

איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל - ע"ר

קריאה לרט"ג לאכיפת דיג באורכי המינימום למיני הדגים ע"פ תקנות הדיג

למרות שתקנות הדיג מפורטות ומגבילות דיג לאורכי מינימום, מעולם עניין זה לא נאכף, יצאנו בקריאה להתחיל באכיפת אורכי מינימום של מיני הדגים כפי שקבוע בתקנות הדיג.

שחרור לוקוס אדום במשקל 2.5 קילו ב2 ליוני 2017

משיבים לעתירה של החלה"ט

לאור הגשת בג"ץ של החברה להגנת הטבע בתאריך 1/6/2017 נגד החלטת פקיד הדיג הראשי לאפשר דיג מוגבל בעונת הרבייה, אנו חברי ISFA רואים לנכון לפתוח בהתקפה משפטית יחד עם י.ע.ד וזאת כדי להמשיך לדוג עם המגבלות הקיימות

שחרור לוקוס אדום במשקל 2.5 קילו ב2 ליוני 2017

הודעה על היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה

ומשמעות הפרסום שמיום 1 ליוני יהיה מותר לדוג בעונת הרבייה בים התיכון עם מגבלה עומק של 30 מטרים ומעלה ואיסור דיג לוקוסים. לאחר סיום עונת הרבייה ניתן יהיה לדוג לוקוסים ומגבלת העומק תתבטל.